اتحاد شوم

این روزها بیشتر شاهد دخالت های شیاطین انسانی هستیم در مسائل جهان… بخصوص سوریه و فلسطین…..این روزها فلسطین مظلوم تر از هر جای دیگر است… حالا هم که زلزله آذربایجان(که رحمت خدا بر درگذشتگان و[…]