چرا عذر خواهی نمی کنید ؟

هو الحق

در دیدار حضرت آقا و دانشجویان صحبت های بسیاری مهمی را ایشون ، فرمودند!
و می توان از مهمترین صحبت های ایشون به  تکلیف مداری , عذر خواهی فتنه گران ، آرمان گرایی و … اشاره کرد !

در مورد تکلیف مداری و الخ , دوستانی که فقط در پِی تکلیف بودن و به نتیجه کاری نداشتن 

ان شالله با دیدی که آقا در این رابطه دارن , نظراتشون تغییر کند! و برخی اشتباهات امسال را دیگر نبینیم !

  اما در مورد”فتنه گران” که در این دوره ؛ انتخاب ایران را دموکرات ترین انتخابات میدانن ؛ ولی در سال هشتاد و هشت ادعای تقلب داشتن !
چرا عذر خواهی نمی کنند؟ چرا توضیح نمی دهند؟
ما بیخیال اعمال شما در سال هشتاد و هشت نمی شویم !

خدایا! به همه آنهایی که سال ۸۸ از دروغ تقلب، اسم رمز آشوب ساختند،
شهامت، شرافت و ادب عذرخواهی ببخش….

پ-ن: گاهی برای وحدت هم که شده نمی توان برخی حرف هارو گفت !

و این دردیست بس عجیب !