الشيخ نمر باقر النمر

تقدیم به شيخ نمر باقر النمر اسوه جهاد و مقاومت
که انشالله به آرزوی خود خواهند رسید…
و جرقه ایی میشود در انقلاب عربستان…
جمله ای از شیخ نمر که در مورد ظالمین گفته است:
“بازداشت” و “شکنجه” و “کشتار”؛ ما از قتل و کشتار نمي هراسيم. ما از هيچ چيز نمي ترسيم.”

————————-

هميشه خودتو بنداز تا بگيرنت چون اگه خودتو بگيري مي ندازنت…