متوهم

بسم الله… دیده اید که چه میگوید این بزرگ مرد دیروز!! انتخابات آزادی را بر زبان میاورد که خودش از همان انتخابات هشت سال در این کشور ریاست کرده! کاری به خوب یا بد بودن[…]